Kiedy jest niezbędny operat szacunkowy?

Prawo własności przenosić można tylko w drodze aktu notarialnego. Obowiązują specjalne zasady co do zasiedzenia nieruchomości czy jej podziału, oraz wreszcie – specjalnej regulacji podlega wycena wartości rynkowej nieruchomości. Dokonuje się jej w określony przepisami sposób.

Kto ustala wartość rynkową nieruchomości?

Zgodnie z art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami, opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego sporządza na piśmie rzeczoznawca majątkowy. Taka opinia – w formie operatu szacunkowego – w sposób wiążący określa wartość nieruchomości. Czym dokładnie jest operat szacunkowy? Definicja operatu szacunkowego zawarta jest w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z późn. zmianami (t.j. Dz. U. z dnia 26 marca 2021 r. poz. 555).

Operat szacunkowy to dokument, który zawiera:

  • przedmiot i zakres oraz cel wyceny;
  • formalną podstawę wyceny nieruchomości;
  • źródła danych o nieruchomości;
  • wskazanie dat mających znaczenie dla określenia wartości nieruchomości;
  • opis stanu nieruchomości;
  • ustalenie przeznaczenia wycenianej nieruchomości oraz analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;
  • wskazanie rodzaju wartości, podejścia, metody i techniki szacowania oraz przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości, oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.

Kiedy trzeba zamówić wykonanie operatu szacunkowego?

Jak już wskazano na wstępie, funkcją operatu szacunkowego jest określenie wartości nieruchomości. To samo przez się narzuca odpowiedź na pytanie, kiedy będzie potrzebny: do każdej czynności zależnej od wartości nieruchomości, czyli jej sprzedaży czy też kupna, ustanowienia innego prawa w związku z nieruchomością, jej podziału czy w toku planowanej inwestycji.

Poza tym operat szacunkowy konieczny będzie także w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny.