Na czym polega wycena urządzeń trwale związanych z gruntem?

W skład nieruchomości gruntowej mogą wchodzić nie tylko budynki czy nasadzenia drzew i roślin, ale i urządzenia, które nie mogą być odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany danego przedmiotu. Dotyczy to przede wszystkim kwestii rozumianych w znaczeniu techniczno-użytkowym. Przykładem mogą być ogrodzenia, utwardzenia terenu, parkingi, sieci teletechniczne i urządzenia trwale z gruntem związane. Nie występują one samoistnie w obrocie, lecz stanowią istotny składnik nieruchomości. Problem może pojawić się więc przy wycenie urządzeń trwale związanych z gruntem.

Urządzenia trwale związane z gruntem — w jaki sposób ustalić ich wartość?

Aby ustalić wartość urządzeń trwale związanych z gruntem, należy skorzystać z usług uprawnionego rzeczoznawcy. Usługi w tym zakresie świadczy nasza firma, która na podstawie oględzin nieruchomości sporządza rzetelną analizę. Opracowanie przygotowywane jest z uwzględnieniem dokumentów, obowiązujących standardów, wiedzy rzeczoznawcy oraz zastanego stanu danej nieruchomości. Po dokonaniu niezbędnych czynności powstaje dokumentacja, która może posłużyć zarówno w celu ustalenia ceny kupna/sprzedaży, jak i potwierdzenia wartości dla banku lub w celach skarbowo-podatkowych.

Proces szacowania wartości urządzeń trwale związanych z gruntem wymaga jednak stosownych umiejętności i doświadczenia. Trzeba zgromadzić możliwie jak najwięcej informacji na temat specyfiki danego urządzenia zlokalizowanego na nieruchomości. Uwzględniana jest przy tym nie tylko dokumentacja techniczna, ale i księgowa (jeśli istnieją). W przypadku niektórych obiektów, szczególnie tych częściowo przebiegających w ziemi (np. sieci uzbrojenia terenu), konieczne jest ustalenie ich przebiegu. Należy przy tym dokonać analizy aktualnych map czy dodatkowych danych szczegółowych.

Jeśli oczekujesz profesjonalnego wsparcia przy wycenie urządzeń trwale związanych z gruntem, zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy.